KUIJPERS & NILLESEN ADVOCATEN

 

Kuijpers & Nillesen Advocaten is in de eerste plaats een kantoor gespecialiseerd in het strafrecht. En dan hebben we het over strafrecht in de breedste zin des woords. Van een kort geding tegen de Staat tot een meervoudige strafkamer procedure. Vaak zaken midden in het publieke en politieke domein.

 

We staan klaar voor hen die resultaat verwachten. Dit door net een stap meer te zetten, maatwerk te leveren en soms door bestaande conventies te laten voor wat ze zijn.

Scherpe analyses en overtuiging in de rechtszaal maken het verschil zo weten wij.

 

Ons kantoor staat geen informanten en kroongetuigen bij.

Kuijpers & Nillesen Advocaten

Juridisch medewerkers

Samenwerkingsverband

mw. mr. R.C. Honig

Mw. Mr. R.C. Honing

 

Mw. Mr. R.C. Honing handelt voor eigen rekening risico onder de naam R.C. Honig AdvocaatMevrouw mr. R.C. Honig heeft een samenwerkingsverband op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Kuijpers & Nillesen Advocaten te ’s-Hertogenbosch en Amsterdam. Overeenkomsten van opdracht worden aangegaan met mr. R.C. Honig. Mr. R.C. Honig beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mevrouw mr. R.C. Honig behandelt zaken op het gebied van het strafrecht, jeugdstrafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ). Indien mevrouw mr. R.C. Honig verhinderd is worden de strafzaken waargenomen door Kuijpers & Nillesen Advocaten. In BOPZ zaken wordt bij verhindering waargenomen door andere geregistreerde en geaccriteerde BOPZ advocaten uit Amsterdam. Mevrouw mr. R.C. Honig is aangesloten bij de stichting derdengelden Kuijpers & Nillesen Advocaten.

 

Kantoorklachtenregeling mr. R.C. Honig document download

mw. mr. M.A.C. de Vilder

De Vilder Advocaten

 

De Vilder Advocaten B.V. handelt voor eigen rekening en risico onder de naam De Vilder Advocaten tevens handelend onder de naam Kuijpers & Nillesen Advocaten. De Vilder Advocaten B.V. heeft een samenwerkingsverband op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Kuijpers & Nillesen Advocaten te Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Overeenkomsten van opdracht worden aangegaan met De Vilder Advocaten B.V. De Vilder Advocaten B.V. beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Vilder Advocaten behandelt zaken op het gebied van het strafrecht en vreemdelingen en asielrecht. I). Indien De Vilder Advocaten verhinderd is worden de strafzaken waargenomen door Kuijpers & Nillesen Advocaten. In vreemdelingen en asielzaken wordt De Vilder Advocaten bij verhindering waargenomen door mr. K. Ross, advocaat te Amsterdam De Vilder Advocaten beschikt over de stichting derdengelden De Vilder Advocaten.

 

Kantoorklachtenregeling De Vilder Advocaten document download

Praktijkgebieden

Economisch strafrecht

Economisch strafrecht is in de regel gebaseerd op de Wet op de Economische Delicten (WED). Binnen het economisch strafrecht staan we niet alleen bedrijven bij, maar ook particulieren. Veel voorkomend zijn zaken i.v.m. milieuwetgeving. Daarnaast behandelt Kuijpers & Nillesen Advocaten jaarlijks een substantieel aantal zg. vuurwerkzaken.

Commuun strafrecht

Commuun strafrecht wil zo veel zeggen als ‘gewoon’ of klassiek strafrecht. Bij Kuijpers & Nillesen Advocaten moet u dan denken aan de navolgende rechtsgebieden:

  • * Geweldsmisdrijven (eenvoudige mishandeling, openlijk geweld, zware mishandeling, doodslag, moord)
  • * Georganiseerde misdaad (ladingdiefstallen, grootschalige drugshandel, mensenhandel, wederrechtelijke vrijheidsberoving)
  • * Vermogensmisdrijven (diefstal, oplichting, verduistering, witwassen, afpersing).

Internationaal strafrecht

Kuijpers & Nillesen Advocaten behandelt eveneens internationale strafzaken. Indien een Nederlander in het buitenland terecht moet staan verlenen wij bijstand in zowel uitleveringsprocedures als overleveringsprocedures. Daarnaast verlenen wij rechtsbijstand in het buitenland en beschikken wij over een uitgebreid netwerk van buitenlandse strafrechtadvocaten. Ook indien u in het buitenland bent veroordeeld en uw straf in Nederland wil ondergaan, de zg WETS en WOTS procedures kunt u een beroep op ons doen.

Ontnemingszaken

De gemiddelde strafzaak begint vaak met (conservatoir) beslag op vermogensbestanddelen. Alles van waarde wordt door justitie meegenomen in afwachting van het strafproces en vaak ook de ontnemingszaak. In het laatste geval volgt er meestal tevens een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO). Bonnetjes worden bekeken, de bankrekeningen worden doorgelicht, het paspoort wordt gecontroleerd op exotische bestemmingen in het verre buitenland en zelfs familiefoto’s van een vakantie worden niet overgeslagen. Dit alles om tot een berekening van zg. wederrechtelijk verkregen voordeel te komen. De normale regels voor het bewijsrecht gelden niet in deze procedure. Het openbaar ministerie hoeft slechts aannemelijk te maken dat het voordeel is genoten. In samenhang met de strafzaak vereist dit een bijzondere aanpak.

Verkeerszaken

De strafrechtelijke waardering  van dodelijke ongelukken of ongelukken met ernstig letsel is de afgelopen jaren sterk veranderd. Hoewel de kwalificatie ‘roekeloos’ tegenwoordig nog zelden wordt gehaald, is de gemiddelde straf in dit soort zaken drastisch omhoog gegaan. Strategische en weloverwogen keuzes in de beginfase doen een zaak vaak kantelen.

 

Voor CBR-zaken, dronken rijden (art. 8 WVW) of (snelheids)overtredingen kunt u ook bij ons terecht.

WWM en Opiumwet

Een fors deel van de strafrechtpraktijk wordt gedomineerd door (vuur)wapens & drugs. De combinatie van beide is in de praktijk welhaast vanzelfsprekend.

Bij drugszaken wordt bij Kuijpers & Nillesen Advocaten de gehele keten gezien; van het onderscheppen van grondstoffen (precursors en/of pre-precursors), zg. ‘hardware’(laboratoriummateriaal) tot aan het eindproduct (XTC, amfetamine, cocaïne), al dan niet in internationale context. Voor zover de politie niet heeft kunnen onderscheppen dicteren de tenlasteleggingen vooral voorbereidingshandelingen. Soortgelijks geldt voor hennepzaken.

Cassatie in strafzaken

Kuijpers & Nillesen Advocaten heeft sinds jaar en dag een samenwerkingsverband met mr. R.J. Baumgardt, cassatiespecialist in strafzaken.

BOPZ

Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan hij of zij gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling). De procedure voor een gedwongen opname staat in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Deze wet geldt voor mensen met een psychische stoornis, verstandelijke handicap en voor mensen met geheugenproblemen en dementie. Tengevolge van een dwangopname kan ook een dwangbehandeling worden toegepast. De BOPZ advocaat is lid van de specialisatievereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten (vPan).

Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat zowel het jeugdstrafrecht als het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, al dan niet gesloten). Bij het jeugdstrafrecht zijn specifieke strafbepalingen van toepassing op de minderjarige.

Vreemdelingenrecht

Vaak ligt het vreemdelingenrecht in het verlengde van het strafrecht. Zo kan het voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voornemen is om uw verblijfsvergunning regulier bepaalde/onbepaalde tijd in te trekken omdat u in aanraking bent gekomen met justitie. In dat kader kunt u – als EU onderdaan – eveneens als ongewenst vreemdeling worden verklaard. In geval u geen EU-onderdaan bent, kan aan u een inreisverbod opgelegd worden voor het gehele EU-grondgebied. Daarnaast is het mogelijk dat er een maatregel van vreemdelingenbewaring aan u wordt opgelegd  met het oog op uitzetting, teneinde te voorkomen dat u zich aan uitzetting zou kunnen onttrekken.

 

Indien u met het vreemdelingenrecht te maken krijgt kunt u zich eveneens wenden tot Kuijpers & Nillesen advocaten.  Daarnaast kunt u zich voor alle vreemdelingen- en asielzaken tot onze specialisten wenden.

Deskundigen

Kuijpers & Nillesen Advocaten heeft zich in de loop der jaren omringd door een aantal deskundigen op het gebied van de psychiatrie, psychologie, DNA-analyse, verkeersongevallenanalyse, farmaco-genetica, beeldanalyse etc. Door het openbaar ministerie ingeschakelde deskundigen leveren niet in alle gevallen voldoende objectief of ‘kleurloos’ onderzoeksresultaat aan. Door de inzet van ons netwerk stellen wij deze resultaten ter discussie.
Daarnaast volgt Kuijpers & Nillesen Advocaten ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie (cryptofoon / PGP) op de voet. Dat geldt ook voor dataverkeer meer in het algemeen (bitcoins / darkweb).

Alle landelijke actualiteiten